deinekita.dedeinekita.de
12.07.2023

Pedagogika międzykulturowa

Pedagogika międzykulturowa to koncepcja pedagogiczna, która zajmuje się promowaniem zrozumienia międzykulturowego i uznaniem różnorodności kulturowej w edukacji.


Czym jest pedagogika międzykulturowa?

Pedagogika międzykulturowa to koncepcja, której celem jest radzenie sobie z różnorodnością kulturową i promowanie kompetencji międzykulturowych. W KiTas pedagogika międzykulturowa odgrywa ważną rolę, ponieważ pomaga dzieciom rozwijać własną tożsamość kulturową, jednocześnie promując otwartość i szacunek dla innych kultur.


Tło i pochodzenie

Pedagogika międzykulturowa wywodzi się z różnych teorii i perspektyw, które podejmują wyzwanie różnorodności kulturowej w społeczeństwie i krajobrazie edukacyjnym. W latach 60. w Niemczech pojawiła się idea edukacji międzykulturowej, zainspirowana imigracją pracowników-gości i ich rodzin. W kolejnych dekadach edukacja międzykulturowa rozwinęła się w niezależną koncepcję zajmującą się promowaniem różnorodności kulturowej i tolerancji w instytucjach edukacyjnych.

Do ważnych osób, które przyczyniły się do rozwoju edukacji międzykulturowej, należą pedagodzy Armin Bernhard, Ingrid Gogolin, Hartmut von Hentig, Jürgen Oelkers i Rudolf Tippelt. Zajmowali się oni intensywnie wyzwaniem międzykulturowości w edukacji i opracowali koncepcje edukacji międzykulturowej. Ingrid Gogolin wykazała na przykład w swoich badaniach, że uczniowie ze środowisk migracyjnych często osiągają gorsze wyniki w nauce niż ich rodzimi koledzy z klasy, a wynika to z barier kulturowych i uprzedzeń.

Hartmut von Hentig opowiadał się za "antropologią pedagogiczną", która koncentruje się na ludziach w ich różnorodności kulturowej i indywidualności. Rudolf Tippelt podkreślał znaczenie pedagogiki międzykulturowej dla otwartego i demokratycznego społeczeństwa, a Jürgen Oelkers opowiadał się za polityką edukacyjną, która oferuje równe szanse i możliwości wszystkim dzieciom i młodzieży.

Wkład tych i innych edukatorów pomógł ustanowić edukację międzykulturową jako koncepcję samą w sobie i podkreślić jej znaczenie dla udanej edukacji dzieci i młodzieży.


Koncepcje i metody

Pedagogika międzykulturowa obejmuje różne koncepcje i metody mające na celu promowanie kompetencji międzykulturowych i radzenie sobie z różnorodnością kulturową. Obejmuje to na przykład nauczanie kompetencji międzykulturowych, takich jak zdolność do refleksji nad własnymi śladami kulturowymi i rozumienia innych kultur. Ponadto działania międzykulturowe, takie jak świętowanie festiwali z innych kultur, mogą pomóc w promowaniu zrozumienia międzykulturowego.


Upowszechnianie pedagogiki międzykulturowej

W ostatnich latach edukacja międzykulturowa staje się coraz ważniejsza w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. Ze względu na rosnącą globalizację i migrację, współistnienie ludzi z różnych środowisk kulturowych stało się normą w wielu społeczeństwach. Edukacja międzykulturowa może pomóc zmniejszyć uprzedzenia i stereotypy oraz rozwinąć lepsze zrozumienie innych kultur.

W Niemczech edukacja międzykulturowa zyskała w ostatnich latach na znaczeniu także na poziomie politycznym. Na przykład w 2007 r. utworzono Krajową Konferencję Integracyjną, która między innymi zajmuje się promowaniem kompetencji międzykulturowych w instytucjach edukacyjnych. Koncepcja pedagogiki międzykulturowej jest również coraz częściej uznawana i wdrażana na poziomie międzynarodowym.

Rosnące rozpowszechnienie i uznanie koncepcji pedagogiki międzykulturowej zwiększyło zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. Obecnie istnieje wiele kursów dokształcających i programów studiów, które zajmują się pedagogiką międzykulturową i szkolą profesjonalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wiele ośrodków opieki dziennej również zaczęło włączać aspekty międzykulturowe do swojej pracy.


Praktyczne wdrożenie

Edukacja międzykulturowa może być realizowana w praktyce na różne sposoby. KiTa mogą na przykład realizować projekty międzykulturowe, w ramach których dzieci poznają różne kultury i mogą wymieniać się pomysłami z innymi dziećmi. Międzykulturowa praca rodziców i integracja wielojęzycznych materiałów może również przyczynić się do stworzenia międzykulturowej atmosfery w KiTa.

Pedagogika międzykulturowa w usługach opiekuńczych